1. Kursuse kirjeldus

Kursuse lühikirjeldus
Kursuse “Loovus ja IKT” sisuks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid.
I moodul Loovus. Loovuse äratamise meetodid
II moodul 6 mõttemütsi meetod. Esitlusvahendid
III moodul Loovtöö III kooliastmes. Loovtöö esitlemise vahendid.
IV moodul  Loovus ja hindamine. Kokkuvõte kursusest.

Kursuse eesmärk
Tutvustada ja õpetada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja vahendeid.

Kursuse maht
16 tundi auditoorset õpet
4 tundi iseseisvat tööd
0,5 AP

Sihtgrupp
Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised
Omandatud õpetajate I taseme haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi.

Õppekava
Loovus
Loovuse äratamise meetodid
Ühistöövahendid
Koolielu portaal
6 mõttemütsi meetod
Esitlustarkvara Prezi
Mõistekaardi tarkvara Mindomo
Loovtöö ja riiklik õppekava
Loovtöö esilemise vahendid
Pildiesitluste vahend PhotoPeach
Plakatite loomise keskkond Glogster
Loovus ja hindamine
Hindamismudelite kasutamine loovtöö hindamisel

Meetodid
Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, probleemõpe, uurimusõpe, individuaalne töö, e-õpe jne).

Kursusel saavutatavad haridustehnoloogilised pädevused:
I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas.
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine.
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
Analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õpilaste koostatud loovülesandeid nende tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest.
1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil.
Leiab ja esitab õpilastele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil.
Kohandab elulisi probleemülesandeid sobivaks konkreetse kontekstiga.
1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele.
Rakendab õpilastega vähemalt ühte refleksiooni meetodit.
II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain).
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine.
Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva meetodi.
Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös.
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine.
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale.
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära.
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
III Digiajastu töökeskkonna kujundamine.
3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine.
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
Valib (võrdleb, hindab) antud ülesande jaoks sobivaima vahendi.
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas.
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas.
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine.
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.
Kasutab erinevaid otsisüsteeme ja keskkondi ning loob süsteeme info talletamiseks.
V Õpetaja professionaalne areng digiajastul.
5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes.
Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustikuga.
Külastab regulaarselt praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonda.
Panustab kogukonna tegevusse, lisab ja kommenteerib sisu.

Kursuse lõpetamine
Kursus on õpetajatele tasuta. Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb sooritada ning esitada kõik iseseisvad tööd.