1. Kursuse lühitutvustus ja -ülevaade

Teema: Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis

Kursuse maht: 16 tundi auditoorset õpet 4 tundi iseseisvat tööd
Kursuse lühikirjeldus: Kursuse “Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis” sisuks on tutvustada erinevaid võimalusi, millega õpetaja saab luua ja avaldada elektroonilisi õppematerjale. Kursusel õpitakse kasutama erinevaid veebipõhiseid kodulehe loomise keskkondi ja sisupaketi vahendit eXeLearning.

Kursuse eesmärk: Tutvustada erinevaid võimalusi veebipõhiste õppematerjalide loomiseks ja juurdepääsuks ning õppida looma kvaliteetseid õppematerjale.

I moodul Õppematerjali loomine ja disain
II moodul Õppematerjali loomine ja avaldamine Web 2.0 vahenditega
III moodul Sisupaketi eXe abil õppematerjali loomine

IV moodul Õppematerjali publitseerimine veebis

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised ja tingimused:

Kursuse läbimise eeltingimused:
Kursuse läbimiseks peavad olema elementaarsed arvutikasutamise oskused

 • Interneti kasutamise ja navigeerimise oskus
 • tekstiredaktorite kasutamise oskus
 • lihtsamad pilditöötlemise oskused
 • Web 2.0 põhimõtete tundmine

Kursusele tulles oma sülearvutiga peab olema eelnevalt installeeritud eXelearningu tarkvara, mis asub aadressil http://www.exelearning.org ja mõni FTP programm (soovitavalt programm WS_FTP). Selleks tuleb teil vajadusel abi paluda, kas kooli arvutiõpetajalt, infojuhilt, haridustehnoloogilt või mõnelt teiselt vastavalt spetsialistilt.

Õppekava:
• Elektroonilise õppematerjali koostamise põhimõtted
• Õppematerjalide loomine ja publitseerimine veebis
• FTP- kodulehe transport. Kursuse käigus valmib igal kursuslasel elektrooniline õppematerjal, mis avalikustatakse veebis.

Kursusel kasutatavad meetodid: Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, aktiivne loeng, praktiline töö, individuaalne töö, e-õpe, arutelu jt).

Kursusel saavutatavad pädevused:

I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas.      
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine.
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
Analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õpilaste koostatud loovülesandeid nende tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest.
1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele.
Rakendab õpilastega vähemalt ühte refleksiooni meetodit.
II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain).
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine.
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid.
Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva meetodi.
Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös.
Diferentseerib erinevaid meetodeid õpilaste erivajadustest lähtudes.
Analüüsib ja hindab valitud meetodi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine.
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale.
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale.
Loob kvaliteetse e-kursuse.
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära.
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid.
Kohandab õpiülesande või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest.
Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.
III Digiajastu töökeskkonna kujundamine.
3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine.
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele..
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid.
Kannab üle töövõtteid tuttavast veebikeskkonnast/tarkvarast uude keskkonda.
Valib (võrdleb, hindab) antud ülesande jaoks sobivaima vahendi.
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas.
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine.
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.
Loob oma personaalse veebipõhise töölaua ja arhiveerib, säilitab ja süstematiseerib digitaalseid materjale.
IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine.               
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine.
Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
Viitab ja refereerib nõuetekohaselt.
V Õpetaja professionaalne areng digiajastul.
5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes.
Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustikuga.
Panustab kogukonna tegevusse, lisab sisu.
5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs.
Täiendab oma personaalse arengu e-portfooliot.
Kaardistab e-portfoolio abil enda pädevused lähtuvalt pädevusmudelist.

Kursuse tulemus: Kursuse tulemusena kursuslane oskab kavanda, luua ja avaldada õppematerjale veebis arvestades autoriõigusi ja erinevaid litsentsitingimusi.

Tarkvara:

 • Interneti ühendusega arvuti
 • FTP programm
 • eXe (eXeLearning) tarkvara
 • projektor

Kursuse materjalid:

 • esitlusmaterjalid
 • kasutusjuhendid
 • töölehed
 • Interneti viited

Kursuse lõpetamine: Kursuse lõpus esitleb kursuslane ühte enda loodud kvaliteetset veebipõhist õppematerjali. Õppematerjali link lisatakse kas DigiTiigri portaali, virtuaalse praktikakogukonnalehele või Koolielu portaali. Kursuse lõppedes, kes on esitlenud oma lõputööd, saab Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse. Kursuse lõppedes annab iga kursuslane elektroonilise tagasiside.

Tagasiside ankeet on aadressil:

TiKull